buhay puzzle.

Ang buhay ay parang isang malaking floor puzzle...

Excited ka pa ba 'pag nabuo mo na?


<<<      |     >>><<<      |     >>>