on respect

Those who seek respect often don't have it.

Ang taong naghahanap ng respeto ay ang taong kadalasa'y wala nito.

<<<      |     >>>


<<<      |     >>>